مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LH1 - Economy Plan - Host 1x Domain

2.5G HDD Storage

40G Data Transfer

Unlimited Email Account

Unlimited MySQL Database

Unlimited FTP Account

Unlimited Sub-Domain

Unlimited Domain Alias

24 x 7 Ticketing Support

99.9% Uptime Guaranteed


LH2 - Economy Plan Super Saver - Host 3x Domain

15G HDD Storage

50G Data Transfer

Unlimited Email Account

Unlimited MySQL Database

Unlimited FTP Account

Unlimited Sub-Domain

Unlimited Domain Alias

24 x 7 Ticketing Support

99.9% Uptime Guaranteed


LH3 - Standard Plan Super Saver - Host 10x Domain

100G HDD Storage

70G Data Transfer

Unlimited Email Account

Unlimited MySQL Database

Unlimited FTP Account

Unlimited Sub-Domain

Unlimited Domain Alias

24 x 7 Ticketing Support

99.9% Uptime Guaranteed

Discount RM10 for domain -

Promo Code: Domain-Promo


LH4 - Advance Plan - Host 1x Domain

15G HDD Storage

80G Data Transfer

Unlimited Email Account

Unlimited MySQL Database

Unlimited FTP Account

Unlimited Sub-Domain

Unlimited Domain Alias

24 x 7 Ticketing Support

99.9% Uptime Guaranteed

Option to buy Dedicated IP

Discount RM10 for domain -

Promo Code: Domain-Promo


LH5 - Advance Plan - Host 1x Domain

20G HDD Storage

90G Data Transfer

Unlimited Email Account

Unlimited MySQL Database

Unlimited FTP Account

Unlimited Sub-Domain

Unlimited Domain Alias

24 x 7 Ticketing Support

99.9% Uptime Guaranteed

Option to buy Dedicated IP

Discount RM10 for domain -

Promo Code: Domain-Promo


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.197.24) وارد شده است.